หน้าหลัก > เกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี > เกี่ยวกับการปลอดภาษี

เกี่ยวกับการปลอดภาษี

ซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าอุปโภคบริโภครวมกันจะมีให้สำหรับการช็อปปิ้งที่ปลอดภาษี

ระบบการยกเว้นภาษีของญี่ปุ่น

"ระบบการยกเว้นภาษีผู้บริโภค"
รู้ไว้ได้ประโยชน์ ช่วยให้ช้อปปิ้งในญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนานโดยปกติแล้ว สินค้าทั้งหมดตั้งแต่สินค้าทั่วไป เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ รองเท้า ไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น สุรา อาหาร เครื่องสำอาง บุหรี่ ยา ล้วนได้รับการยกเว้นภาษีการใช้สิทธิการยกเว้นภาษีจะมีเงื่อนไขต่าง ๆ กรุณาตรวจสอบ

 • CHECK
  1

  ยกเว้นภาษีผู้บริโภค 10%

  สินค้าบางชนิด สามารถใช้อัตราลดหย่อนภาษีได้ และใช้ภาษีผู้บริโภค 8% กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราลดหย่อนภาษี ได้ตามข้างล่าง

  ภาษาอังกฤษเท่านั้น https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_system/consumption/index.html#a03

 • CHECK
  2

  ตอนซื้อสินค้า
  สามารถซื้อได้ในราคายกเว้นภาษี

  ไม่สามารถดำเนินการขอคืนภาษีในภายหลัง เช่น ที่สนามบินได้ การดำเนินการนั้นจำเป็นต้องแสดงหนังสือเดินทางที่มีตราประทับเข้าประเทศที่ร้านค้าที่ซื้อสินค้า ไม่สามารถใช้สำเนาในการยื่นเรื่องขอยกเว้นภาษีได้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางเรือสำราญจำเป็นต้องมีหนังสืออนุญาตเข้าประเทศเพื่อท่องเที่ยวทางเรือ

 • CHECK
  3

  สินค้าที่ซื้อรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไปได้รับการยกเว้นภาษี

  สินค้าแต่ละประเภทมีรายละเอียดและเงื่อนไขการยกเว้นภาษีที่แตกต่างกัน
  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากภาพอธิบายดังต่อไปนี้

 • CHECK
  4

  ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีคือชาวต่างชาติที่เป็นผู้พำนักชั่วคราว

  เฉพาะชาวต่างชาติที่เป็นผู้พำนักชั่วคราวซึ่งพำนักอยู่ไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษี
  * คนญี่ปุ่นที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น อาจมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีในบางกรณี

<โปรดทราบ> ในบางร้านค้าอาจไม่สามารถนำมูลค่าสินค้าทั่วไปและสินค้าอุปโภคบริโภคมาคิดรวมกันเพื่อยกเว้นภาษีได้ หากมีความประสงค์จะนำมาคิดรวมกันเพื่อยกเว้นภาษี กรุณาตรวจสอบกับทางร้านค้า

อันนี้ได้รับการยกเว้นภาษี ?หรือไม่ได้ ?
ลองมาทบทวนกัน !

ภาษีผู้บริโภคของญี่ปุ่น สุราปลอดภาษี

PAGE TOP