หน้าหลัก > เกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี > ขั้นตอนดำเนินการ

ขั้นตอนดำเนินการ

มาลองใช้ระบบการยกเว้นภาษีกัน !

ในตอนที่ซื้อสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี จะต้องทำอย่างไร ในหน้านี้จะแนะนำขั้นตอนสำหรับการใช้สิทธิการยกเว้นภาษีเมื่ออยู่ภายในเมืองที่ญี่ปุ่น ตรวจสอบขั้นตอนการยื่นเรื่องขอยกเว้นภาษี สิ่งที่จำเป็นต้องใช้และอื่น ๆ มาใช้สิทธิการยกเว้นภาษีกันเถอะ !

 • 1

  ตรวจสอบเครื่องหมายนี้ภายในเมือง


  ร้านค้าที่สามารถขอยกเว้นภาษีได้จะมีเครื่องหมายเช่นนี้

  * กรุณาสอบถามที่ร้านค้าเกี่ยวกับการขอยกเว้นภาษี เพราะร้านค้าที่ไม่มีเครื่องหมายเช่นนี้ ก็อาจขอยกเว้นภาษีได้ในบางกรณี

 • 2

  ยื่นขอยกเว้นภาษีกันเถอะ

  นำสิ่งที่จำเป็นในการยืนขอยกเว้นภาษี เช่น สินค้าที่ซื้อ สลิปใบเสร็จ ไปที่เคาน์เตอร์ยกเว้นภาษีหรือจุดชำระเงินของแต่ละร้านค้า

  สิ่งที่จําเป็นในการยื่นขอยกเว้นภาษี
  ●สินค้าที่ซื้อ
  ●หนังสือเดินทางของผู้ขอยกเว้นภาษี (จำเป็นต้องมีสติกเกอร์ตราประทับการเดินทางเข้าประเทศ ) หรือหนังสืออนุญาตเข้าประเทศเพื่อท่องเที่ยวทางเรือ
  * ในกรณีที่ยื่นขอยกเว้นภาษีที่เคาน์เตอร์ยกเว้นภาษี ต้องนําสลิปใบเสร็จ (ไม่สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแบบเต็มได้) และบัตรเครดิตที่ใช้ซื้อสินค้านั้นมาด้วย
 • 3

  ลงชื่อในหนังสือคำมั่นสัญญาของผู้ซื้อ

  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2020 ขั้นตอนการยกเว้นภาษีจะเริ่มรองรับการเปลี่ยนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะมีบางร้านที่ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือคำมั่นสัญญาในตอนซื้อสินค้า ในเวลาที่ซื้อของกับร้านดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องแนบใบบันทึกการซื้อสินค้าลงไปในหนังสือเดินทาง แต่ยังจำเป็นต้องแสดงพาสปอร์ตให้แก่ศุลกากรในเวลาเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่น

  เมื่ออ่านเนื้อหาของหนังสือคำมั่นสัญญาอย่างละเอียดแล้ว กรุณาลงชื่อ

  การชำระเงินหรือการคืนเงินส่วนต่าง

  สามารถซื้อสินค้าได้โดยชำระค่าสินค้าในราคาที่ไม่รวมค่าภาษีผู้บริโภค และในกรณีที่ใช้บริการเคาน์เตอร์ยกเว้นภาษี คุณจะได้รับเงินค่าภาษีผู้บริโภคที่ได้จ่ายไป กลับคืนมาตอนยื่นขอยกเว้นภาษีที่เคาน์เตอร์นั้น

  * ในบางร้านค้าอาจมีค่าธรรมเนียม

  รับสินค้า

  หากสินค้าที่ซื้อนั้นมีสินค้าอุปโภคบริโภครวมอยู่ด้วย สินค้านั้นจะถูกบรรจุอยู่ในถุงเฉพาะ สำหรับสินค้าปลอดภาษี ฯลฯและส่งมอบให้คุณ กรุณาเก็บไว้ในถุงจนกว่าจะเดินทางออกนอกประเทศ

  * ในกรณีที่นำมูลค่าสินค้ามาคิดรวมกันเพื่อยกเว้นภาษี สินค้าทั่วไปก็ต้องบรรจุลงในถุงเฉพาะสำหรับสินค้าปลอดภาษี ฯลฯด้วยเช่นกัน

 • 4

  ดำเนินขั้นตอนที่สนามบิน

  ในตอนที่เดินทางออกนอกประเทศ
  กรุณายื่นสินค้าที่ซื้อมา
  พร้อมกับใบบันทึกการซื้อสินค้า
  ที่แนบมากับหนังสือเดินทาง
  ให้แก่ศุลกากร

  * โปรดระวัง ไม่สามารถนำของเหลวขึ้นเครื่องได้

  * แม้ในกรณีที่ไม่ได้แนบใบบันทึกการซื้อสินค้าไปในพาสปอร์ต ก็ยังจำเป็นต้องแสดงสินค้าที่ซื้อกับพาสปอร์ตให้แก่ศุลกากร

โปรดทราบ    |    เกียวกับการกักกัน
ในกรณีที่จะนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ประมง ผักและผลไม้ ออกไปนอกประเทศ จำเป็นต้องตรวจสอบการส่งออกที่ด่านกักกันสัตว์และด่านกักกันพืช
หากไม่ตรวจสอบการส่งออกที่ญี่ปุ่น จะถูกยึดสิ่งเหล่านั้นในตอนที่เดินทางออกนอกประเทศ
ในบางประเทศหรือบางภูมิภาคมีกฎหมายห้ามนำอาหารเข้าประเทศ กรุณาตรวจสอบกฎหมายของประเทศตนเองหรือปลายทางที่จะเดินทางต่อไป

PAGE TOP